дестинации

предложения

КАЛЕНДАР

САМОЛЕТНИ БИЛЕТИ

RENT-A-CAR

Партньори

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ЕКСКУРЗИИ
1. Не­об­хо­ди­ми до­ку­мен­ти за за­пис­ва­не

1.1. Валиден задграничен паспорт със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;

1.2. Лична карта;

1.3. За де­ца под 18 г., пътуващи сами или с единия от родителите - но­та­ри­ал­но за­ве­ре­на дек­ла­ра­ция от двамата ро­ди­те­ли, че са съг­лас­ни де­те­то им да пъ­ту­ва в чуж­би­на, с телефон на нотариуса. Копие от декларацията следва да се представи най-късно 5 работни дни преди датата на отпътуване в агентския офис. Оригиналната декларация следва да се носи по време на екскурзията. При неизпълнение на тези условия, агенцията не носи отговорност и всички неудобства и щети, породени от това са за сметка на потърпевшите.

2. Сро­к ЗА ЗАПИСВАНЕ

За да заявите Вашето пътуване е необходимо да представите документи и да внесете депозит:

3. СРОКОВЕ И начин на плащане

3.1. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ - Заплащането може да се извърши в брой, с кредитна карта или по банков път.

3.2. Де­по­зит - За да счи­та­те, че пъ­ту­ва­не­то Ви е за­я­ве­но, е не­об­хо­ди­мо да сключите договор за организирано пътуване и да вне­се­те де­по­зит за из­б­ра­на­та от Вас ек­с­кур­зия.

3.3. Сро­к ЗА ДОПЛАЩАНЕ: сроковете могат да варират за всяка от програмите. Промоционалните програми обикновено изискват пълно плащане до определена дата  в много случай доста по-ранна от датата на пътуване.


Туристът следва да има предвид, че настаняването в хотелите навсякъде в Европа обикновено става след 14.00 ч. При възможност настаняването може да стане и по-рано.


Агенцията не носи отговорност за загуба на ценни вещи, пари и документи, оставени в стаята на хотела. Търсене на забравени вещи в хотела се извършва за своя сметка.